Hallo! Hoe kunnen we je helpen?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Print

Is gebruik van een handelaarsplaat in het buitenland toegestaan?

Een belangrijk onderscheid valt hierin ook te maken tussen het verzekeringstechnisch verhaal (is de handelaarsplaat in het buitenland verzekerd?) en het wettelijk toegestaan.

De regelgeving verschilt daarenboven ook per deelstaat, en enkel binnen de Benelux bestaat er een verdrag.

Op de website van de DIV staat kort een bondig dat het toegestaan is (https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/nieuwe_commerciele_nummerplaten)

Europa-Advies klinkt als volgt: Belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, inclusief eventuele belemmeringen op voor de handel bestemde in-, uit- en doorvoer van motorvoertuigen, moeten dus worden gerechtvaardigd uit hoofde van de in artikel 36 VwEU genoemde gronden of worden aanvaard voor zover deze vereisten kunnen worden erkend als noodzakelijk om te voldoen aan dwingende vereisten, zoals vereisten die betrekking hebben op de doeltreffendheid van belastingcontroles (zaak 120/78, Cassis de Dijon).
Eén stelregel is dus sowieso: In het raam van het vrij verkeer van goederen mag de commerciële “handelaarsplaat” in de andere landen van de Europese Unie worden gebruikt. Voorwaarde : dat de transactie kan worden bevestigd door douanedocumenten of een kopij van de factuur”. Dus enkel in functie van de aan- of verkoop van een voertuig kan de handelaarsplaat in het buitenland gebruikt worden.

Dan blijkt ook nog dat de verschillende lidstaten er andere regels op nahouden.

Duitsland
In een dossier rechtsbijstand krijgen we het volgende verdict: Het is een handelaar toegestaan in Duitsland een auto te kopen en daarmee naar Belgie te rijden, alleen niet met een Belgische handelaarsplaat. Daarvoor moet er dan in Duitsland een transitplaat bij de gemeente aangevraagd worden. En door het bestaan van deze transitplaat acht Duitsland zich niet in strijd met de regelgeving inzake ‘vrij verkeer van goederen’. Het gebruik van een Belgische handelaarsplaat is daarentegen volgens de wetgeving wel toegestaan en er mag ook een auto van Belgie naar Duitsland gebracht worden met een Belgische handelaarsplaat.

Inhoudsopgave